Kroniek GKv Putten 1990 tot 2022

De zelfstandige Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Putten bestaat sinds 1 juni 1990.

Ontstaan, groei en krimp
De GKv Putten is altijd in beweging geweest. De grote veranderingen beginnen na de landelijke vrijmaking van de Gereformeerde Kerk in 1944. Een groep van 82 Ermeloërs besluit om zich op 15 januari 1946 vrij te maken, samen met een klein aantal Puttenaren en een groepje Harderwijkers. Samen vormen zij een nieuwe gemeente in Ermelo.

Het aantal leden van de wijk ‘Putten’ groeit gestaag door in de jaren die volgen. Daarom wordt in 1988 besloten om van wijk ‘Putten’ een zelfstandige gemeente te maken, zodra zij de 180 leden bereiken. Ermelo en Putten blijven tot die tijd samenwerken en noemen dit nieuwe plan: ‘Putten 1992′. Het benodigde aantal leden om zelfstandig te worden, wordt al snel bereikt, namelijk in mei 1990. Op 3 juni van dat jaar wordt op een feestelijke manier de eerste eredienst van de GKv Putten gevierd.

Ondertussen groeit de gemeente flink door, zodat in oktober 1991 het volgende doel van 250 leden bereikt wordt. Dit is het moment om een eigen predikant te beroepen en om helemaal zelfstandig te worden ten opzichte van de GKv Ermelo. Als zelfstandige kerk met een actieve houding naar buiten toe, blijft de kerk doorgroeien naar zo’n 390 leden en dit aantal blijft redelijk stabiel in de jaren 90, met net iets meer dan 400 leden. De gemeente krimpt ook weer iets, onder andere door de relatief hoge woningprijzen in Putten. Het is lastig voor startende gezinnen om zich hier te vestigen en zij vertrekken daarom vaak naar gemeenten in de regio. Ook is een aantal gemeenteleden dat vertrekt naar een andere kerkelijke gemeenschap. Vanaf 2012 ligt het ledenaantal weer rond de 300 leden. Het ledenaantal daalt gestaag verder tot zo’n 250 in 2018 en 200 in 2022. Vele oudere jongeren verlaten het nest en gaan verhuizen. Lokale en landelijke kerkelijke ontwikkelingen zijn voor sommigen reden om ons te verlaten en over te stappen naar vooral de CGK. Een aantal gezinnen vindt juist dat de erediensten te weinig te bieden hebben voor de kinderen en vertrekken naar onder andere de Andreasgemeente en Mozaïek in Nijkerk. Nieuwe leden zijn vaak op leeftijd waardoor de gemeente verouderd.

Predikanten, ambtelijk werk en eredienst
De eerste predikant van GKv Putten is ds. Jan Willem Roosenbrand. Hij wordt op 13 september 1992 bevestigd en is bijna vijf jaar bij ons gebleven. In deze periode wordt er ook gewerkt aan allerlei structuren voor activiteiten van de kerkenraad, verenigingen en het gemeenteleven.

Bestond de kerkenraad in 1992 uit de predikant, vijf ouderlingen en twee diakenen, op het hoogtepunt groeide de kerkenraad uit tot de predikant, negen ouderlingen en acht diakenen. In 2017 zijn er nog zes wijken, zeven ouderlingen en zes diakenen. In 2022 resteren 5 wijken, zes ouderlingen en zes diakenen.

Ds. Roosenbrand vertrekt eind juni 1997 naar de GKv Groningen-Oost en hij wordt opgevolgd door ds. Ties Schutte die op 5 juli 1998 in Putten bevestigd wordt. Op 26 juni 2005 neemt ds. Schutte afscheid om als krijgsmachtspredikant in Oirschot aan het werk te gaan. Hij wordt hiervoor bevestigd in Putten door ds. A.H. Van der Velden.

Vervolgens komt Putten even zonder eigen predikant te zitten. Twee beroepingsprocedures leiden helaas niet tot het vinden van een nieuwe predikant, tot ds. Jan Wesseling uit Ede-Zuid in juni 2006 het beroep van de gemeente aanneemt. Op 1 oktober 2006 wordt ds. Wesseling bevestigd. In 2012 bereikt hij zijn 25-jarig ambtsjubileum en samen met de gemeente wordt dit op feestelijke wijze gevierd op het strand van Horst.

Het rouleren  van een predikant wordt landelijk gezien steeds moeilijker, er vindt stagnatie plaats. Dit leidt tot het plan om een predikantenruil te beginnen. Putten werkt ook mee aan dit idee. Om deze reden vertrekt ds. Wesseling naar Veenendaal en nemen we op 19 september 2015 afscheid van de predikant en zijn gezin. De roeping wordt overgenomen door ds. Henk Hoksbergen uit Spakenburg, die vanaf 1 oktober 2015 predikant van Putten wordt. Helaas krijgt ds. Hoksbergen te kampen met gezondheidsproblemen waardoor hij na een aantal maanden zijn werk gedeeltelijk moet neerleggen. Op 1 oktober 2017 verleent de kerkenraad hem, in goed overleg en met verdriet over de situatie, emeritaat.

Tijdens de vacante periode wordt eind oktober 2017, besloten om José Korsaan te benoemen als kerkelijk jeugdwerker voor 2 dagen per week. Haar opdracht is om de ouderlingen te ondersteunen in de pastorale zorg voor jongeren tot ca. 25 jaar en ook de ouders van de jongere kinderen. Zij hanteert ‘Growing Young’ als visieplan. Zij initieert onder andere een Bijbelcursus voor tieners, waarbij volwassenen ook welkom zijn.

In de krimpende en vergrijzende gemeente leven naast vragen over de kerkelijke ontwikkelingen ook vragen over de levensvatbaarheid. Om deze negatieve spiraal te doorbreken besluit de kerkenraad om ds. Pieter van den Berg uit Staphorst tot interim-predikant te benoemen. Hij krijgt als opdracht om een analyse te maken van onze gemeente en een plan van aanpak voor een gezond gemeenteleven. Na een half jaar van intensieve persoonlijke en groepsgesprekken met gemeenteleden presenteert hij eind juni 2019 het eindrapport “Op onze plek in Putten’. In 2020 neemt de kerkenraad dit eindrapport over als leidraad voor de gemeente. Het plan wordt samengevat in een handzame flyer en met de gemeente besproken. Alle activiteiten dienen gelinkt te zijn aan één van de zes focuspunten van ‘Op onze plek in Putten’

‘Op onze plek in Putten’ adviseert ook sterk om als zelfstandige gemeente door te gaan en een zichtbare plek in te nemen in de burgerlijke gemeente Putten. Een eigen predikant kan hierin een centrale rol vervullen. In de 2020 wordt ds. Berthold Bloemendal van de VGKN uit Frieschepalen beroepen. In oktober 2020 sluit de synode een oecumenisch akkoord met dit kleine kerkverband zodat ds. Bloemendal binnen het kerkverband van de GKv het predikantschap kan uitoefenen. Op 1 januari 2021 komt hij samen met zijn vrouw, zoon en dochter over naar Putten. Vanwege het vele pastorale werk wordt besloten om de ouderlingen te laten ondersteunen door pastoraal bezoekers. Een zuster en vier broeders worden in 2020 voor deze rol benoemd. In een eredienst wordt voor hen Gods zegen gevraagd.

In 2019 besluit de kerkenraad, na raadpleging van de gemeente, om het diakenambt voor vrouwen open te stellen. Een jaar later worden ook de ambten van ouderling en predikant open gesteld voor vrouwen. In de eerstvolgende verkiezing van ambtsdragers na deze besluiten worden ook zusters benoemd tot diaken en ouderling.

Tijdens de coronaperiode van maart 2020 tot begin 2022 wordt het beleid van de overheid gevolgd voor het houden van erediensten en bijeenkomsten. Dankzij de digitale techniek konden, op diverse manieren, toch diensten worden uitgezonden. Ondanks deze gebrekkige communicatie mochten we vele gemeenteleden weer terug zien in diensten vanaf februari 2022. Helaas gold dat niet voor iedereen.

Het bezoek aan de middagdienst werd gaandeweg minder. Bij de gemeente bleek, na gesprek en peiling, een ruime meerderheid om de middagdienst af te schaffen. Er was wel interesse om de zondagmiddag op een andere wijze invulling te geven, Besloten is om vanaf februari 2022 alleen erediensten in de middag te verzorgen op de eerste en derde zondag van de maand. Voor de open zondagmiddagen wordt gezocht naar een zinvolle invulling.

Contacten en samenwerking
Even heeft de GKv Putten gehoopt op samenwerking met de Christelijke Gereformeerde kerk in Putten. Een beperkt aantal keren is er broederlijk overleg geweest om kennis met elkaar te maken en om elkaar beter te begrijpen. Helaas bleek de afstand tot elkaar toch te groot, maar de hoop op meer samenwerking in de toekomst tussen de twee gemeentes, maar ook met andere kerken binnen Putten, blijft bestaan. Denk daarbij aan bijvoorbeeld de heidediensten, kerstzangavond, samenwerking in het Diaconaal Platform Putten en de gezamenlijke bijeenkomst van verschillende kerken op 4 mei.

Met het oog op de komende fusie in mei 2023 tussen de GKv en NGK is in 2019 een jaarlijks overleg gestart van afgevaardigden van de kerkenraad van de NGK Ermelo, en de GKv’s Ermelo, Harderwijk en Putten. Ondanks het feit dat diverse leden van de NGK Ermelo in Putten wonen is er weinig animo om contact met ons aan te gaan..

Huisvesting
Na jarenlang de erediensten te hebben gehouden in het gebouw van de Andreaskerk, is de GKv Putten weer terugverhuisd naar De Aker. Hier werd in de zomer van 1988 al begonnen met de eerste diensten als semi-zelfstandige gemeente en vanaf 3 september 2017 is de gemeente weer teruggekeerd naar De Aker.  Deze locatie biedt de mogelijkheid om een latere ochtenddienst te kunnen houden en het tevens geeft het meer mogelijkheden voor het organiseren van activiteiten rondom de diensten. De GKv Putten heeft ook een aantal keren gesproken over de mogelijkheid om een eigen kerkgebouw te laten bouwen, maar vanwege de grote financiële lasten voor een krimpende gemeente is hiertoe niet besloten.

Activiteiten
Door de jaren heen is GKv Putten een aantal activiteiten gestart, zoals het gemeentelijk diaconaal project dat in de stichting Help Tabitha werd ondergebracht in 1999. Het project richtte zich op het materieel ondersteunen van twee weeshuizen in Bulgarije. Ieder jaar vertrok een groep jongeren uit de gemeente naar Bulgarije voor klus- en kinderwerk. Daarbij komt ook steeds meer de mogelijkheid om de weeskinderen over Gods boodschap te vertellen. Inmiddels is Stichting Help Tabitha niet langer als diaconaal project aan onze kerk verbonden. Toch gaan er elk jaar nog steeds jongeren naar Bulgarije om de weeshuizen te ondersteunen.

Ook worden er twee jeugdcoaches benoemd en muzikale talenten vormen samen een sing-in band die regelmatig de diensten begeleidde of een sing-in organiseerde. De picknicks op zomerse zondagavonden op het Berenveld zijn erg populair, net als de jaarlijkse Putter Pinkster Picknick die tot 2017 jaarlijks op tweede Pinksterdag wordt georganiseerd.

De Taakgroep Onderricht Putten (TOP) wordt opgericht om iedereen die geloofsonderwijs aan jongeren geeft bij elkaar te brengen met als doel om meer samen te werken. Zo organiseren zij de catechese- en verenigingsgroepen. Er worden tevens diverse Alpha-cursussen gehouden voor volwassenen en jongeren en vooral de Youth-Alpha trekt veel jongeren van buiten onze kerk. Deze groep jongeren ziet elkaar nog steeds met enige regelmatig en hanteert de naam TVG (Tijd Voor God).

In 2017 ziet de Taakgroep Eredienst en Samenkomst (TES) het licht. Doel van de TES is het ontwikkelen van passende vormen, inrichting  en inhoud van de erediensten. Hierbij vervult de TES een spilfunctie naar de andere commissies die een rol hebben met betrekking tot de eredienst. De leden van de TES vormen een afspiegeling van de gemeente in leeftijd en ligging.

Sinds 2010 wordt iedere twee jaar het mannenweekend gehouden, waarbij een groep mannen van alle leeftijden op een ontspannen wijze een geloofsthema met elkaar behandelen. Ook worden er soortgelijke weekenden voor vrouwen georganiseerd. De ouderen en de jongeren hebben hun gebruikelijke samenkomsten en uitstapjes en naast de traditionele verenigingen, ontstaan er spontaan gebeds- en bijbelgroepjes. Tijdens de middag erediensten wordt er voor de basisschoolkinderen elke twee weken een kinderbijbelclub gehouden, waar ze in begrijpelijke taal over God leren. Andere projecten die door de gemeente gesteund worden, zijn onder andere Familie Sponsorplan Roemenië, Stichting hulpactie Doboj, stichting Hercules.

Vanaf 2018 wordt met uitzondering van de coronaperiode, vlak voor Kerst en met behulp van vele vrijwilligers, de 1000-lichtjestocht georganiseerd op het terrein van de familie van der Veen. In een historische wandeling wordt het kerstevangelie verteld en uitgebeeld. Er bestaat hiervoor grote belangstelling vanuit de Puttense gemeenschap.

Om de herkenbaarheid van onze gemeente in het dorp te vergroten is in nauw overleg met de gemeenteleden in 2022 gekozen voor ‘De Ontmoeting’ als naam voor de gemeente. Deze naam is voorzien van een logo en huisstijl als dragers voor de communicatie intern en extern.

Toekomst
Eind 2022 is, na intensieve gesprekken binnen de gemeente, besloten om kinderen welkom te heten aan het Avondmaal. Een commissie zal dit besluit uitwerken in praktische zin. We verwachten dat kinderen in de loop van 2023 concreet deel zullen nemen. De omvang en samenstelling van de gemeente maken het moeilijk om voor alle ambten, commissies en de zorg voor mensen met een beperking en chronisch zieken mensen te vinden. Vaak moet op dezelfde personen meerdere keren een beroep worden gedaan. De muzikale ondersteuning van de erediensten lijkt met een zeer beperkt aantal begeleiders nauwelijks meer volledig in te vullen. De fusie met de NGK zal komend jaar praktisch gestalte moeten krijgen. We hopen en bidden dat God deze hereniging zowel lokaal als landelijk wil zegenen. Voor al onze komende activiteiten geldt dat ze in lijn zijn met ons visieplan ‘Op onze plek in Putten’. Zo blijft de GKv Putten constant in beweging en gaan we samen naar waar God ons brengen wil. We voelen grote dankbaarheid naar Hem toe, die ons hier in Putten een plaats heeft gegeven en ook de mogelijkheden blijft geven om een levende gemeente van Christus met elkaar te zijn. Samen met alle kerken wereldwijd gaan we op weg naar Zijn grote toekomst en kijken we uit naar de wederkomst op de wolken.

Januari 2023